LPRU NEWS

โครงการอบรมค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 15

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู

 
+ LPRU NEWS

วีเจจ๋า หรือ ดร. ณัฐฐาวีรนุช ทองมี “สร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้สำเร็จ” ให้นักศึกษาใหม่ มหาวิทยา

+ LPRU NEWS

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2560 เน้นอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังค

+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภั

+ LPRU NEWS

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง : งานวันสหกิจศึก

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏลำปาง 60 เน้นอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา

+ LPRU Activities

วีเจจ๋า หรือ ดร.ณัฐฐาวีรนุช “สร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้สำเร็จ” ให้นักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏลำปาง

+ LPRU Activities

โครงการอบรมค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 15

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 22

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 21

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 20

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 19

 

Follow Public Relations