LPRU NEWS

จิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์

LPRU News : เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนประตูที่ 4 จนถึงอาคารพัสดุ ลานจอดรถบริเวณอาคารโอฬาร โรจ

 
+ LPRU NEWS

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพั

+ LPRU NEWS

คณะทำงาน U2T ตำบลนาโป่ง สำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลนาโป่ง เพื่อโครงการพัฒนาและเสริม

+ LPRU NEWS

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ผู้จัดการตำบลวังเงิน ในฐานะที่ปรึกษา

+ LPRU NEWS

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพั

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

U2T ตำบลนาโป่ง สำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลนาโป่ง

+ LPRU Activities

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์

+ LPRU Activities

จิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 44

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 43

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 42

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 41

 

Follow Public Relations