LPRU NEWS

ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดหีบการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

 
+ LPRU NEWS

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการจัดโครงก

+ LPRU NEWS

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เ

+ LPRU NEWS

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อาจารย์ปราการ ใจดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

+ LPRU NEWS

วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป สมัครอบรม “เส้นทางสู่ชีวิตราชการ” รับสมัครถึง 15 พ.ค.60 นี้

+ LPRU Activities

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

+ LPRU Activities

ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 21

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 20

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 19

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 18

 

Follow Public Relations