LPRU NEWS

จิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย

LPRU News : เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิ

 
+ LPRU NEWS

LPRU News : เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริ

+ LPRU NEWS

11 เมษายน 2564เจ้าหน้าที่ แม่บ้านและคนสวน งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ช่วยกันทำความสะอาดฆ่าเช

+ LPRU NEWS

LPRU News : เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค บร

+ LPRU NEWS

LPRU News : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มร.ลป ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 201

+ LPRU Activities

มร.ลป ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะวิทยาการจัดการ

+ LPRU Activities

จิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

 

Follow Public Relations