LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์"

LPRU NEWs: (13 ธ.ค. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อ

 
+ LPRU NEWS

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประมู

+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ มหาวิทยา

+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราช

+ LPRU NEWS

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าพักอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทย

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

+ LPRU Activities

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประมูลโค-กระบือ

+ LPRU Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 11

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 10

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 9

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 8

 

Follow Public Relations