LPRU NEWS

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560"

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงาน “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560” ณ ลานลีลาวดี อาคารราชภัฏ ได้รั

 
+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบม “เชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” เน้นการสร้างควา

+ LPRU NEWS

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ

+ LPRU NEWS

รองศาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอ

+ LPRU NEWS

วันที่ 11 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานปัจฉ

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน "รปศ. ฮ่วมใจ๋ ฮักษาไว้ซึ่งป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560"

+ LPRU Activities

ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

+ LPRU Activities

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560"

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 22

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 21

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 20

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 5 ฉบับที่ 19

 

Follow Public Relations