LPRU NEWS

อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NEWs: (24

 
+ LPRU NEWS

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้าน

+ LPRU NEWS

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "สื

+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการทดสอบวิชาเอก วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาพื้นฐานทางวิชาการ วิชาพื้นฐานทาง

+ LPRU NEWS

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิว

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

+ LPRU Activities

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้าน

+ LPRU Activities

อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 28

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 27

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 26

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 25

 

Follow Public Relations