LPRU NEWS

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั

 
+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NEWs: (19 ก.ค. 61) ผู้ช่ว

+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เ

+ LPRU NEWS

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง การประชุมบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ

+ LPRU NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวาย

 
 
 

LPRU TV

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

LPRU TV

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแถลงข่าว “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

LPRU TV

ราชภัฏลำปาง ร่วม ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศล

 

LPRU Activities

+ LPRU Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ

+ LPRU Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

+ LPRU Activities

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18

 

วารสาร LPRU NEWS ออนไลน์

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 28

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 27

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 26

วารสาร

วารสาร LPRU NEWs ปีที่ 6 ฉบับที่ 25

 

Follow Public Relations