มร.ลป. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
5 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6765 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมทุธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการ ในการฝึกอบรมให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อพัฒนาศูนย์บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดลำปาง ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตอบสนองต่อการบริหารจัดการการศึกษา นำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ "มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน"

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations