บุคคลากร งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Generic placeholder image

นางสาวศศธร เครือนันตา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Generic placeholder image

นายจตุพร โปธาคำ

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางสาวหอมนวล ศีริ

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

Lam Tikka

นายนเรศ บัวลวย

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

Follow Public Relations