U2T ตำบลนาโป่ง สำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลนาโป่ง
5 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 41264 ครั้ง  

คณะทำงาน U2T ตำบลนาโป่ง สำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลนาโป่ง เพื่อโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนรูปแบบใหม่ที่รองรับวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทีมงาน U2T ตำบลนาโป่ง จึงได้ทำการสำรวจ “ดอยผาต๊ะ” ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชุมชนบ้านนาเบี้ย หมู่ 7 และ หมู่ 10 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งดอยผาต๊ะดังกล่าว จะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน คืองานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยผาต๊ะ และงานประเพณีจุดบั้งไฟขอฝน

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยผาต๊ะ จัดทำขึ้นทุกปี เป็นการทำบุญประจำปี ตรงกับวันออก 8 ค่ำ เดือน 8 (เหนือ) ของทูกปีโดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นการสักการะบูชารอยพระหัตถ์บนดอยผาต๊ะ ซึ่งถือว่าเป็นอันซีนแห่งเดียวในจังหวัดลำปาง

งานประเพณีจุดบั้งไฟขอฝน จะจัดในเดือนแปดเหนือ เพื่อบูชาพญาแถน ขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งเป็นประเพณีและความเชื่อท้องถิ่นที่ยึดปฏิบัติกันมาแต่ครั้งสมัยบรรพกาล หลังประสบปัญหาฝนตกทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้ชาวบ้านเกือบทั้งตำบลประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations