อธิการบดี พร้อมผู้ทรงสภาฯ มร.ลป. ร่วมสัมมนา "พลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพ
17 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 78 ครั้ง  

LPRU News: เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ร่วมสัมมนา "พลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ" ณ ห้องประชุมสโมสรทหารอากาศ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา นอกจากนี้ ศ.พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม บรรยายสรุปเรื่อง"นโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ" และร่วมรับฟังการนำเสนอ เรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-Inventing University) ต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ในประเด็นด้านต่างๆ

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations