อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการเผยแผ่ศาสนา
17 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 18

LPRU NEWs: (17 พ.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและและคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 18 ในการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ (ชั้น 10) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวฯ

ซึ่งโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 18 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชนชาวไทยตลอดจนเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และรู้จักพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีงานยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations