กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
23 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (23 พ.ย. 60) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยาย "งานด้านการบริหารบุคคลและจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย "การวัดผลและประเมินผลการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเกณฑ์ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ" ให้แก่ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations