มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม
11 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ

ภาพ/ข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations