อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลเกียรติยศ
23 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :    
  อ่าน : 68 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อาจารย์ปราการ ใจดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลเกียรติยศด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข่าว กนกวรรณ กาทะบุตร

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations