ม.ราชภัฏลำปาง กำหนดพิธีทำบุญตักบาตร 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา..
9 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 76 ครั้ง  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” จึงขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 47 รูป โดยพร้อมเพียงกัน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา"

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง" ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ จึงทำให้วิทยาลัยครูลำปาง เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏลำปาง ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีปรัชญาว่า “มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับประกาศนีย์บัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษา, สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี, มีจำนวน 6 คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์,คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, และมีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา,

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : เว็บมาสเตอร์ www.lpru.ac.th

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations