ม.ราชภัฏลำปาง ลง MOU กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมผู้ขอรับฯ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถฯ
22 พฤศจิกายน 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU NEWs : (22 พ.ย.59) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดอบรมผู้ขอรับใบขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2522 ระหว่างนายโสภณ พิทักษ์สาลี สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางในครั้งนี้ เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถยนต์สามล้อ และผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถจักยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และรถจักยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ทำให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถรองรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถอย่างเพียงพอ ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายอำนาจการอบรมภาคทฤษฎีและการออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่ปี 2557

ภาพ : หอมนวล ศรีริ
ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations