มร.ลป.จัดเวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาเชิงพื
24 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   นางสาวศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารครุศาสตร์-มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวรายงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ ตอลดจนแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลที่มหาวิทยยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสังคมให้แก่คนในชุมชน รวมถึงบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ "แผนแม่บทชุมชนระดับตำบลและแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" ในยุคปัจจุบัน โดยอ.นพพร นิลณรงค์ อดีตผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และนักวิชาการอิสระ

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations