โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

LPRU Activities : 25 มิย 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (อาคาร45) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations