สวพ. ม.ราชภัฏลำปาง จับมือ สวทช.พัฒนากลุ่มเลี้ยงโคบ้านค่ากลาง
28 ตุลาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6765 ครั้ง  

LPRU News : อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มคุณภาพอาหารเลี้ยงโคจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มเลี้ยงโคบ้านค่ากลาง” ณ ศาลาประชาคมบ้านค่ากลาง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการ “การบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่ภาคเหนือปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอาหารเลี้ยงโคจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้กับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านค่ากลาง ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านค่ากลาง จำนวน 30 คนเข้ารับการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลและจัดการเลี้ยงโคอย่างมีคุณภาพ, หลักการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโค จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรในท้องถิ่น และการฝึกพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคอย่างง่าย จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรในท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกกลุ่มและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

#ราชภัฏลำปางก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations