มร.ลป. จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง ครบรอบ 50 ปี
9 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6761 ครั้ง  


LPRU News : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง ประจำปี 2564 ครบรอบวันสถาปนา 50 ปี ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกันนี้ในภาคเช้าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยพระภูมิเจ้าที่(พ่อปู่) พระพุทธพิทยาจารย์ และอนุสาวรีย์อาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ อาจารย์ใหญ่คนแรกของ "วิทยาลัยครูลำปาง"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมชื่อวิทยาลัยครูลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง) มีการประกาศใช้"พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518" พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527" กฎหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา ในปีพ.ศ. 2529 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2564 ครบรอบ 50 ปี #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations