>> มร.ลป. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ภาพประกอบข่าว


     LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศเจนจำนงสุจริตของผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัย จะดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล (2) มหาวิทยาลัย จะดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (3) มหาวิทยาลัย จะดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (4) มหาวิทยาลัย จะดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (5) มหาวิทยาลัย ต้องจัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (6) มหาวิทยาลัย จะส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลัก

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
      ผู้ป้อนข่าว : :   เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
      ผู้เขียนข่าว : :  เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
      ผู้ถ่ายภาพ : :   เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
      วันที่ : :  1 เมษายน 2564
       เวลา : :  14:50:04    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : :   56