มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาป
17 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายอัครวินท์ พิมล นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายนัชมินทร์ ตันเรือน คณะกรรมการองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด โดย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations