มร.ลป.ต้อนรับ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อว. หารือความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและต่อยอดงานวิจัย
16 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย  
  อ่าน : 78 ครั้ง  

LPRU News: เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับคณะและสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางราชการเพื่อปรึกษาหารือด้านการความร่วมมือและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การหารือราชการดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคและชุมชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย และสร้างเครือข่ายคู่ขนานระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในลำดับต่อไป

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations