สวพ. มร.ลป. จัดการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามโครงการ อว.จ้างงาน
14 กันยายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   -  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง จัดการประชุมผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019 หรือโครงการ อว จ้างงาน ในตำแหน่งนักสำรวจและจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมือง ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลและติดตามของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งผลการฏิบัติงานก่อนสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2563 นี้ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้การดำเนินการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมนำเสนอและชี้แจงการจัดทำเอกสารและแนวทางในการสรุปผลการปฏิบัติงาน การส่งมอบผลการปฏิบัติงานให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การนำไปวิเคราะหฺ์และนำเสนอเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations