มร.ลป. MOUด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก
31 กรกฏาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 78 ครั้ง  

LPRU News:วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ และ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ กับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ด้วย

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations