มร.ลป.จัดประชุมระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
31 กรกฏาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

LPRU News: ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองอุไร อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำระบบโปรแกรมกลางของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนงานคลัง งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียน ตลอดจนการรายงานการใช้งบประมาณ และงานต่างๆที่ใช้ระบบและข้อมูลร่วมกัน

#ราชภัฏลำปางก้าวไกลมุ่งสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์ #ห่างกายแต่ไม่ห่างความห่วงใย #LPRUFightCOVID19

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations