อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม
30 สิงหาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 993 ครั้ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม "แนวทางส่งเสริมการส่งออกข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1"

LPRU NEWs: (30 ส.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม "แนวทางส่งเสริมการส่งออกข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย บรรยายพิเศษ "แนวทางการสนับสนุนการส่งออกข้าวไทยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การแข่งขันในตลาดโลก" และได้รับเกียรติจากนายจารึก วงศ์ปิยมารัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายพิเศษ "การผลิตข้าวเพื่อมาตรฐานการส่งออก" แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

ภายในกิจกรรมได้มีพิธีมอบแบรนด์สินค้ากลุ่มเกษตรกรแปรรูปข้าว โดยได้รับเกียรติจากนายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบให้กับตัวแทนเกษตรกรแปรรูปข้าว และได้มีการจัดเวทีเสวนา "ความสำเร็จการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเพื่อการส่งออก" โดยได้รับเกียรติจากนายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริก, นายนิกร ทะกลกิจ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ตัวแทนเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ร่วมเสวนา โดยมีอาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา และอาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาดังกล่าว

ทั้งนี้ได้มีการจัดนำเสนอผลการดำเนินงานและวิพาษ์โครงการ "แนวทางการส่งเสริมการส่งออกข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1" โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ, กลุ่มที่ 2 เกษตรผู้สนใจการส่งออกข้าวและ กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ส่งออกข้าว

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations