คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน
29 สิงหาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 982 ครั้ง  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน

LPRU NEWs: (29 ส.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณอังคณา กาใจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, คุณนพดล วังซ้าย ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ, คุณอรพิณ ขัดผาบ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่, คุณณัฐพล เกตุวงศ์ พนักงานบริการภาคพื้นดิน Bangkok Airway และคุณกาญจนากร ปันวารี พนักงานบริการบนเครื่องบิน สายการบิน Norwegian Airline ร่วมเสวนาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสู่ตลาดแรงงานตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปรับตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations