คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษเรื่องน
29 สิงหาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 1331 ครั้ง  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนและการทำ "Kyozaikenkyu" ใน "การศึกษาชั้นเรียน" และ "วิธีการแบบเปิด"

LPRU NEWs: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนและการทำ "Kyozaikenkyu" ใน "การศึกษาชั้นเรียน" และ "วิธีการแบบเปิด" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 2) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนและการทำ "Kyozaikenkyu" ใน "การศึกษาชั้นเรียน" และ "วิธีการแบบเปิด" แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการปฏิบัติการสอนของครูในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนตลอดจนพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการสอน

ภาพ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations