สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง จัดเวทีนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
30 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเวทีนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยภายใต้โครงการ "นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง"

LPRU NEWs: (30 พ.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยภายใต้โครงการ "นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง" เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

การนำเสนอผลงานร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยภายใต้โครงการ "นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง" ได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยคณะ 2. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่แบบสหวิทยาการ 3. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศตามศาสตร์ และ 4. โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศตามศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอโครงการวิจัยที่ร่วมนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว

การจัดเวทีนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยภายใต้โครงการ "นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาโจทย์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการบริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและการทำงานวิจัยเพื่อรับใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations