อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
24 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NEWs: (24 พ.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการต่อประธานในพิธี

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และได้แนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations