สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง จัดการอบรมการสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ฯ
11 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 76 ครั้ง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์" และ "การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา" ภายใต้โครงการเพิ่มความสามารถนักวิจัย (การเขียนบทความและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา)

LPRU NEWs: (11 พ.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์" และ "การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา" ภายใต้โครงการเพิ่มความสามารถนักวิจัย (การเขียนบทความและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (ชั้น 2) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนา กล่าววัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สรรวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "การสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และการจัดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์การเขียนบทความผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations