ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด"
11 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 6777 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ท่านจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด"
,br> การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น สามรถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น และเป็นการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาในองค์กรปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้เป็นการแนะนำศูนย์ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการณพัภรชญาษ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ข่าว : ศศธร เครือนันตา
ภาพ : จตุพร โปธาคำ/ หอมนวล ศรีริ
หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations