อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์

LPRU NEWs: รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ หมู่บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ซึ่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ เป็น 1 ในจำนวน 4 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริการวิชาการให้แก่บุคลากรโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยมีการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน, ด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก, ด้านการพัฒนาห้องสมุดโดยส่งเสริมในด้านการอ่านให้แก่นักเรียนและการจัดระบบการให้บริการห้องสมุด, ดานการจัดส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์, ด้านการดูแลนักศึกษาทุนในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ฯลฯ

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations