งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
24 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (24 พ.ค. 60) งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ บรรยาย "การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจิตวิทยาการเรียนการสอน"

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา บรรยาย "บทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยกับการวิจัยและการรับใช้ประชาชน" แก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศดังกล่าว

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations