กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
23 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 6771 ครั้ง  

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (23 พ.ย. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่) และบรรยายพิเศษ "การพัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนามหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ "กิจการนักศึกษา พัฒนาบัณฑิตสู่จิตอาสา" และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ บรรยายพิเศษ "การวางแผนในการเป็นอาจารย์มืออาชีพ" ให้แก่ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว

ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations