การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0"
20 พฤศจิกายน 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0" และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

LPRU NEWs: (20 พ.ย. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0" และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประพันน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง "การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0" แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

ภาพ: หอมนวล ศรีริ ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations