คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย๋ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษา บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม SMEs และผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดลำปาง เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบริการสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ผศ.ดร.ไพรฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวต้อนรับคณะผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับ คุณประสาร ทัศการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ, คุณหริญภูม มันห้วย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และคุณพันธ์ศักดิ์ อสงไชยวัฒนกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ในการนี้ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นพยานการร่วมบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ
หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations