งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบงานฐานข้อมูล CHE QA Online
11 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบงานฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับหลักสูตร"

( 15 ก.ค.59 ) ผู้ช่วยศาสตราจารยฺ์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและคณะพัฒนาระบบ CHE QA Online จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เข้าอบรมฯ ซึ่งเป็นอาจารย์จากแต่ละหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้อง e-Learning ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รับผิดชอบกรอกผลการดำเนินงานของทุกหลักสูตรมีความเข้าใจระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มพูนข้อมูลในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอบคุณข้อมูลจาก : งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations