ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
23 สิงหาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 338 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2569 LPRU RSC : Lampang Rajabhat University Road Safety Camp 4.0

LPRU NEWs : (23 ส.ค.60) ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "ราชภัฏร่วมใจ ขัยขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2569 LPRU RSC : Lampang Rajabhat University Road Safety Camp 4.0 โดยมีนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษา โดยการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในองค์กร ตามนโยบายถนนปลอดภัย, เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษาให้มีพฤติกรรมการขับขี่ การใช้รถจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามกฏระเบียบจารจร ,เพื่อการบูรณาการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการ "ราชภัฏร่วมใจ ขัยขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2569 LPRU RSC : Lampang Rajabhat University Road Safety Camp 4.0 ได้แบ่งกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ ดังนี้ ฐานที่ 1 สถานี "ขับขี่ดีพี่ไม่ปรับ" โดย สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง, ฐานที่ 2 สถานี "The Star RSC โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ลำปาง), ฐานที่ 3 สถานี "ทักษะชีวิต พิชิตอุบัติเหตุ" โดย EMS โรงพยาบาลลำปาง, ฐานที่ 4 สถานี "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, ฐานที่ 5 สถานี "ห่วงใยทุกชีวิต พิชิตทุกสถานการ์ณ์" โดยหน่วยกู้ภัยอัมรินทร์, ฐานที่ 6 สถานี "บัณฑิตดีไม่มีอบายมุข" โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, ฐานที่ 7 สถานี "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เขต 10 ลำปาง, และฐานที่ 8 สถานี "มอเตอร์ไซค์น้ำใจงาม" โดยบริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations