งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมแนะนำอาจารย์นิเทศของนักศึกษาชาวต่างชาติโครงการ SEA-Tea
18 สิงหาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 340 ครั้ง  

LPRU NEWs : (17 ส.ค.60) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมต้อนรับและแนะนำอาจารย์นิเทศของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเจ้าภาพของประเทศไทย

ในการนี้ อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมีการแนะนำอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางซึ่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วยคุณครูปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์สอนในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับการจัดการประชุมต้อนรับและแนะนำอาจารย์นิเทศของนักศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ชื่อโครงการ SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ เรียบเรียง : อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations