คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
31 มีนาคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   กนกวรรณ กาทะบุตร  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ณ ห้องประชุม 0935 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา 08.00 – 17.30 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายหัวข้อดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations