พระนวกะ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ 999 รูป แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
22 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

พระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 999 รูป ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ศ,ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ เจ้าคณะภาค 2/เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 999รูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประกอบพิธีถวายความเคราพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากนั้นพระเดชพระคุณพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ศ,ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยธรรมแห่งองค์ธรรมพระราชา”

สำหรับพระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แลพระพี่เลี้ยง ที่ร่วมในพิธีฯ จำนวน 20 รูป พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์, อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบุคลากรฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ในเวลา 17.00 น. พระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 999 รูป จะเดินธรรมยาตราสู่ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เพื่อประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ และในเวลา 18.30 น. ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดีนทรเทพวรางกูรรัชกาลที่ 10

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ จตุพร โปธาคำ
ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations