คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๑๐
17 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน Management Fair ครั้งที่ ๑๐ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้จัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งเป็นการให้บริการทางวิชาการ ในรูปแบบต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๐ นี้ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ศาสตร์การจัดการก้าวหน้า พัฒนาเครือข่าย SMEs สู่ Thailand ๔.๐” เป็นการให้บริการและพัฒนาต่อยอดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ SMEs ภายในงาน มีการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี การประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงานจากการบริการวิชาการจากสถานบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาพ /ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations