ม.ราชภัฏลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดข้อมูลสู่การวิจัยฯ ร่วมอปท.คู่ความร่วมมือ
17 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับอปท.คู่ความร่วมมือ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ที่ห้องประชุมโอฬารรมณ์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสส.สถาบันวิชาการ และอปท.คู่ความร่วมมือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฎิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บุคคลากรจากสาธารณสุข, นักวิชาการสาธารณสุข, นักจัดการข้อมูล คณะทำงานศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.ล้านนา) จำนวน 105 คน

สำหรับการเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมของลูกข่ายศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) เทศบาลตำบลวังชิ้น และแม่ข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ล้อม ศจค.เทศบาลตำบลล้อมแรด ศจค.เทศบาลตำบลแม่หล่าย และศจค.เทศบาลตำบลหัวง้ม, เพื่อนำข้อมูล RECEP และ TCNAP มาใช้ในการค้นหาประเด็นปัญหาของ อปท.นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากการแก้ไขปัญหาของพื้นที่, เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการและอปท.คู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงพื้นที่

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations