คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เพื่อผลิตผลงานวิจัยฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมหัวข้อ “โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เพื่อผลิตผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 0935 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ อาจารย์อำนาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม โดยหัวข้อการอบรมได้รับความสนใจจากคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations