คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0”
9 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) แม่เมาะ ศูนย์วิจัยและข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรองศาสตรจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” ให้กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณธานี วงศ์พลกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการ ด้านสื่อสารองค์การ ชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

สำหรับการอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน, เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือผู้ประกอบการ SMEs บนศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : ทัศนีย์ วัฒโล
ขอบคุณแหล่งข่าว : ศูนย์วิจัยและข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations