สโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมคณะกรรมการโมสรเจ้าหน้าที่ฯ ครั้งที่ 1/2559
2 ธันวาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

ที่ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ นายกสโมสรเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2559

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 3262/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ การประสานงาน ให้การช่วยเหลือที่จำเป็น และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา
4.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5.ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
6.ผู้อำนวยการกองกลาง
7.ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
8.นางพรรณวิภา บุญมา
9.นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย
10.นางสาวสมพร ตะนะวงค์

คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีหน้าที่ บริหารงานสโมสรเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวางแผนการดำเนินงาน ประสานงาน จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ และดำเนินงานให้กิจกรรมของสโมสรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1.นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่
2.นายบัณฑิต โบสถ์ทอง รองนายกสโมสรเจ้าหน้าที่ คนที่ ๑
3.นายณัฐพล ทิไชยวงศ์ รองนายกสโมสรเจ้าหน้าที่ คนที่ ๒
4.นายประณีต เครืออุ่น กรรมการ
5.นายสุทธิพงษ์ พุธมา กรรมการ
6.นายณัฐวุฒิ นันต๊ะแขม กรรมการ
7.นางนิโลบล ฝั้นคำอ้าย กรรมการ
8.นางสาวอำพรรัตน์ พุ่มพา กรรมการ
9.นางสาวนิตยา ไชยปัญญา กรรมการ
10.นางสาวมัสยาฉัตร บุตรดา กรรมการ
11.นายจีระศักดิ์ ประทานสิทธิ์ กรรมการ
12.นายจรัญ อุ่นม่อน เหรัญญิก
13.นางบุญศรี ศรีแปงวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
14.นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ เลขานุการ
15.นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
16.นางสาวเปรมกมล สานำ ผู้ข่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยร่วมกับคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ ในการบริหารงานสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วางแผนการดำเนินงาน ประสานงาน จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ และดำเนินงานให้กิจกรรมของสโมสรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1.นางสาวศศธร เครือนันตา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
2.นายจตุพร โปธาคำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
3.นางสาวนุชจรี ปุกคำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
4.นายสุรกิจ อินมณี ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
5.นายพิสิฐษ์ ใจมา ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
6.นางโสมลักษณ์ กูลพรม ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
7.นางสาวนิตยา ไชยปัญญา ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
8.นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
9.นายสุรศักดิ์ ประกัน ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
10. นายรณชัย ใจเชียงแสน ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
11.นายภาสกร สีเหลือง ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
12.นายรวีพันธ์ หน่องาม ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
13.นายณัฐพัชร วันตัน ฝ่ายนิติกร
14.นายนภดล คงใจดี ฝ่ายนิติกร
15.นางสาวรัชสุภา การักษ์ ฝ่ายประสานงาน
16.นางสาวจินตนา ตะนะวงค์ ฝ่ายประสานงาน
17.นายเจริญ หมั่นทำ ฝ่ายประสานงาน
18.นางสาวสกาวรัตน์ ธรรมศรีใจ ฝ่ายประสานงาน
19.นางสาวอลิศรา ศรีกระจ่าง ฝ่ายประสานงาน
20.นางสาวกมลชนก ศรีแปงวงคศ์ ฝ่ายสวัสดิการ
21.นางกันทิมา จันทร์แสง ฝ่ายสวัสดิการ
22.นายเอกชัย หาญปันบุตร ฝ่ายสวัสดิการ
23.นายจำรัส แก้วใบงาม ฝ่ายสวัสดิการ
24.นางมนัญญา สายปินตา ฝ่ายปฏิคม
25.นางสาวศิริมา แย้มชู ฝ่ายปฏิคม
26.นายธนะนันท์ จันทร์มี ฝ่ายปฏิคม
27.นางศรีสุนันท์ ยี่ดวง ฝ่ายปฏิคม
28.นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
29.สิบเอกผริตเดช แก้วบุญเรือง ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
30.นางเจมขวัญ ศรียอด ตัวแทนคณะ
31.นางจรรยา ทะปะละ ตัวแทนคณะ
32.นางสาวเสาวนีย์ ไกวัลวนิช ตัวแทนคณะ
33.นายภาคภูมิ ปั้นนพศรี ตัวแทนคณะ
34.นายถิรวิทย์ เป็งอินตา ตัวแทนคณะ
35.นางจันทร์ฟอง มงคล ตัวแทนคณะ
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations