คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ACLA Lampang Internation
2 ธันวาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ The Asian Cultural Landscape Association (ACLA) , The Cultural and Spiritual Values of Protected Areas และสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ACLA Lampang International Symposium จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ACLA Lampang International Symposium ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

LPRU NEWs : (2 ธ.ค.59) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ACLA Lampang International Symposium โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ACLA Lampang International Symposium จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลทางวิชาการ โดนนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations