U2T ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์และจัดทำส
31 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 138 ครั้ง  

ผศ.นิตยา มูลปินใจ อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้จัดการประจำตำบลหนองยวง เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำตำบลหนองยวง ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำเป็นโปสเตอร์สำหรับการประชาสัมพันธ์คนเด่นประจำตำบลและกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในการนี้ คณะทำงานโครงการฯได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คนเด่นประจำตำบลดังนี้ 1.พระครูเมธานันทกิจ ดร. (เจ้าอาวาสวัดหนองยวง) เชี่ยวชาญเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา 2.นายสุธรรม ปาติคำ เชี่ยวชาญเรื่องการจักสานไม้ไผ่ 3.นายวุฒิพงศ์ เรืองอัมพร เชี่ยวชาญเรื่องการทำปุ๋ยหมักโดยไม่กลับกอง 4.นายประทีป โปธิ เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะ การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มจักสานชะลอม กลุ่มทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง และกลุ่มการทำสบู่จากน้ำผึ้ง

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations