U2T มร.ลป. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week)
28 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดการประจำตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์ อ.ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์ และ อ.พิมาย วงค์ทา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ กรรมการดูแลพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มอบหมายให้นายนราวิชญ์ จีโนเขียว นางสาวศิปาง ธิแจ้ และนางสาวยุวรี ใจชุ่ม ทีมงาน U2T ตำบลมะเขือแจ้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T มร.ลป. ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week) ณ หอประชุม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ พร้อมทั้งลงพื้นที่รณรงค์ ทำความเข้าใจ ให้ความรู้ในเรื่องข้อดีและประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้บริการรับลงทะเบียนการจองวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations