มร.ลป.จัดการประชุม ITA ครั้งที่ 3/2564
8 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 98 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมดังกล่าวจัดเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับฟังการชี้แจงช่องทางและแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)โดยเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations