มร.ลป. ร่วม จัดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องไฟฟ้าพลังงานความร้อนจำลอง เชื้อเพลิงถ่าน
8 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 79 ครั้ง  

LPRU News : ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องไฟฟ้าพลังงานความร้อนจำลอง (Power Plant Simulator) เชื้อเพลิงถ่านหิน" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

การอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยสาขาเทคโนโลยีพลังงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสาขาด้านพลังงานแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้เรียน Power Plant Operation Simulator บนพื้นฐานจากของจริง ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้แล้วสามารถดำเนินการในโรงไฟฟ้าขนาด 500 MW ได้ ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 15 คน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations