มร.ลป. ได้รับทุนจาก กสทช. จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและจ
8 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 17 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดย ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับทุนในการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิทัล การเงินและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์ในการทำการตลาดออนไลน์ และได้ทดลองใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกภาคส่วน ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้าและบริการ สร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะ 20 ปี อีกด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations