มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการวิจัยและการอบรม “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ป
3 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 63 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา และผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการวิจัยและการอบรม “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง สำหรับตลาดในยุค New Normal “ 8 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

โครงการวิจัยและการอบรม “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง สำหรับตลาดในยุค New Normal “ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งการอบรมครั้งนี้ Fukui University of Technology และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมดำเนินการ โดยมี

Professor Dr.Koichi Nishio และ Dr.Tetsuya Tamano จาก Department of Design, Faculty of Environmental and Information Sciences ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งโครงการนี้ อ.กนกกัญญา รวมไมตรี อาจารย์สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ และนายนัทนนท์ เรือนปิงวัง ศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมอบรมในครั้งนี้

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations